Archeologienota

Nodig bij een omgevingsvergunning

Sinds 2016 dient er in bepaalde gevallen een archeologienota toegevoegd te worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Of u deze wel of niet nodig hebt, hangt af van oppervlaktecriteria in combinatie met de locatie van uw projectgebied: in een gebied geen archeologie, een vastgestelde archeologische zone, een beschermde archeologische site of geen van dit alles? De beslissingsboom van het agentschap Onroerend Erfgoed brengt hierbij verduidelijking.

Wil u graag snel weten of voor uw project een archeologienota noodzakelijk is? Wij gaan dit gratis voor u na. Neem gerust contact op via mail of telefoon, of via het offerteformulier.

Waarvoor dient een archeologienota?

Om te bepalen of er uiteindelijk een archeologische opgraving noodzakelijk is of niet.

In de archeologienota moet de erkend archeoloog namelijk aantonen of er wel of niet archeologisch erfgoed aanwezig is dat belangrijke kenniswinst kan opleveren. Om deze beslissing te kunnen maken, dient er een studie te gebeuren waarbij voldoende gegevens verzameld worden om deze uitspraak te onderbouwen.

Hoeveel kost een archeologienota?

Wanneer een archeologienota enkel bestaat uit een bureauonderzoek blijft de kostprijs beperkt.

Wij hanteren hiervoor standaardtarieven. Neem gerust contact op indien u deze wenst te kennen. Indien ook terreinonderzoeken noodzakelijk blijken, ontvangt u van ons een raming op maat.

 

Wanneer kan ik mijn omgevingsvergunning indienen?

Van zodra een archeologienota ingediend is door de erkend archeoloog, kan u uw omgevingsvergunning aanvragen. De erkend archeoloog bezorgt u de ontvangstbevestiging van Onroerend Erfgoed. Eens er akte genomen is van de archeologienota, voegt u het rapport aan uw dossier toe.

Waaruit bestaat een archeologienota?

Een archeologienota is in feite een verslag van een archeologisch vooronderzoek. Een vooronderzoek verloopt in fases en begint steeds met een bureauonderzoek. Pas wanneer daaruit blijkt dat de grond mogelijk archeologische resten bevat, komen er stapsgewijs verdere terreinonderzoeken.

De terreinonderzoeken starten vaak met een landschappelijk bodemonderzoek , dat in de meeste gevallen gewoon bestaat uit manuele boringen. Afhankelijk van de resultaten hiervan is het soms nodig om over te gaan tot een archeologisch booronderzoek en/of een proefsleuvenonderzoek. Uiteraard zijn er ook nog andere mogelijkheden (proefputten, of i.f.v. steentijd, of in stadscontext, geofysisch onderzoek), maar dit wordt telkens op maat van het project uitgewerkt.

Offerte

Is een archeologienota met beperkte samenstelling voldoende voor mijn project?

En archeologienota met beperkte samenstelling, ook wel de archeologienota ‘light’ genoemd, kan in volgende gevallen voldoende zijn:

  • als met absolute zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of
  • als de toekomstige werken met absolute zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of
  • als verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met absolute zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.
Offerte

Wat is een uitgesteld traject en wanneer is dit toepasbaar?

Omwille van specifieke redenen kan het zijn dat het niet mogelijk is om de noodzakelijke terreinonderzoeken uit te voeren voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Daardoor is het onmogelijk om al te bepalen of er wel/niet een opgraving noodzakelijk is. In dit geval wordt (een deel van) het terreinonderzoek in een uitgesteld traject geschoven.

Hoewel dit op het eerste zicht veel voordelen heeft (geen directe kosten voor een uitgebreider onderzoek, het terrein blijft er langer ongeschonden bij liggen…), zijn er toch ook nadelen aan verbonden:

  • De kosten voor een verder vooronderzoek zullen er sowieso zijn.
  • Er is nog grote onzekerheid over het al dan niet noodzakelijk zijn van een opgraving, en dus ook over het totale budget dat nodig zal zijn voor het project.
  • Naar timing toe is het gunstig om het archeologisch vooronderzoek niet uit te stellen tot vlak voor de aanvang van de geplande werkzaamheden. Indien er nog een opgraving moet komen, dient die namelijk ook nog voor de opstart van de werf uitgevoerd te worden.

Met andere woorden: u kan nog voor een aantal verrassingen komen te staan. Daarom wordt het vanuit de overheid ook aangeraden om zo proactief mogelijk met het archeologische traject om te gaan. Idealiter starten we de bureaustudie al op wanneer u aan het inplannen van uw project begint. Zo stemmen we de plannen en de archeologische bevindingen samen op elkaar af.

Wanneer via het uitgestelde traject gewerkt wordt, wordt na afloop hiervan een nota opgemaakt waarin bepaald wordt of er wel/niet een opgraving noodzakelijk is. Hiervan dient ook akte genomen te worden door Onroerend Erfgoed.

Offerte

Is het archeologische traject afgelopen wanneer ik mijn archeologienota heb?

Indien uit de archeologienota blijkt dat er geen archeologische waarden verstoord zullen worden, dan hoeft er geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren. Het kan ook zijn dat er wel archeologisch erfgoed aanwezig is. In dat geval zal er meestal een opgraving volgen. De archeologienota bevat dan een programma van maatregelen waarin duidelijk aangegeven staat hoe deze opgraving dient te verlopen, hoe lang ze zal duren en wat de kostprijs bedraagt.

U kan ook opteren om de plannen aan te passen zodat de zone waar zich archeologisch erfgoed bevindt niet meer verstoord wordt. Of u kan opteren voor een archeologievriendelijke bouwwijze om kosten te drukken. Ook hiermee helpen wij u graag verder.

Offerte

Wie mag een archeologienota opstellen?

Alleen bedrijven die aangeduid zijn door Onroerend Erfgoed als erkend archeoloog mogen een archeologienota opstellen. RAAP België voldoet aan deze eisen en heeft al voor tal van overheden en bedrijven in België een archeologienota opgesteld.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact