Proefsleuven

Wanneer is dit nodig?

Wanneer er uit de voorgaande onderzoeksstappen (bureauonderzoek en/of landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat er een gunstige verwachting is voor archeologische vindplaatsen, gaan we vaak over tot een proefsleuvenonderzoek of proefputtenonderzoek (steentijd/stadscontext). Dit moet een antwoord bieden op de onderzoeksvragen die voortvloeien uit de bureaustudie of het landschappelijke bodemonderzoek.

Hoe gaan we te werk?

Het proefsleuvenonderzoek voeren we voornamelijk uit in ruralere gebieden. Met een graafmachine graven we gelijkmatig over het terrein verspreid lange proefsleuven uit. Dit met een dekkingsgraad van 12,5% van het totale plangebied. De sleuven zijn meestal 2m breed, de diepte bepalen we op basis van bodemkundige vaststellingen en de diepteligging van het archeologisch relevante sporenniveau (of meerdere niveaus). Meestal situeert dit niveau zich direct onder de teelaarde. Tijdens het onderzoek zamelen we archeologische vondsten in, registreren we archeologische sporen en nemen we eventueel ook natuurwetenschappelijke stalen.

Wat daarna?

Dit type onderzoek is vrij invasief, maar is soms noodzakelijk om een sluitend inzicht te krijgen in de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed. Na afloop van het onderzoek stellen we een advies op. Afhankelijk van de resultaten geven we het terrein (of bepaalde delen ervan) vrij of we adviseren (een deel) voor een opgraving. Een alternatief voor een opgraving kan ook een aanbeveling tot in situ bewaring zijn.

icoontje offerte

Vraag een offerte aan

Bent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.

Offerte

Archeologie, en wat nu?

U heeft vragen over archeologie binnen uw project?
Contacteer ons voor een gesprek en we bekijken samen hoe we u maximaal kunnen ontzorgen.

Contact